Privacybeleid

Privacybeleid Degadgetwinkel
https://www.Degadgetwinekl.nl
Over ons privacybeleid
Degadgetwinkel geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom alleen gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de dienstverlening van Degadgetwinkel. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 10/10/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij u uit hoe wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons verstrekt.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.
Over gegevensverwerking
Hieronder leest u hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens transparant zijn.
Webwinkelsoftware: Shopify
Onze webshop is ontwikkeld met Shopify software. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons ter beschikking stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit voor een ander doel gebruiken. Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan ​​uit het toepassen van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonlijke gegevens verzameld en / of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen zijn eigen concern te delen om de service verder te verbeteren.

web hosting

Shopify We nemen webhosting- en e-maildiensten af ​​van Shopify. Shopify verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor zichzelf
doeleinden. Deze partij kan echter metadata verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonlijke gegevens. Shopify heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Shopify is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.


Gmail
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.
Betalingsverwerkers

Mollie
Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van het Mollie platform. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en

organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en om (geanonimiseerde) gegevens te delen met derden. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.Facturering en boekhouding

e-boekhouding
VOORBEELD: We maken gebruik van de diensten van e-boekhouden om onze administratie en boekhouding bij te houden. We delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. De e-bookkeeping is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. e-bookkeeping gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.
Externe verkoopkanalen
Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens alleen ten behoeve van onze dienstverlening. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de bestelling die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, zullen wij u hier expliciet om vragen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allen tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.
Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt met als doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
Samenwerking met fiscale en strafrechtelijke onderzoeken
In sommige gevallen kan Degadgetwinkel worden gehouden op grond van een wettelijke verplichting tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van de overheid. In een dergelijk geval zijn wij genoodzaakt uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u onze klant bent. Dit houdt in dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten. Als u dit bij ons aangeeft, beschouwen wij dit tevens als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen te bewaren met uw (persoons) gegevens, deze gegevens bewaren wij dan ook zolang de daarvoor geldende termijn loopt. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben geproduceerd.
Jou rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. Om misbruik te voorkomen sturen wij in principe alleen afschriften en kopieën van uw gegevens naar uw reeds bekende e-mailadres. Indien u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen om u te identificeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een verzoek om te worden vergeten wij

anonieme gegevens beheren. U ontvangt alle opgaven en kopieën van gegevens in het machineleesbare gegevensformaat dat wij binnen onze systemen hanteren. U heeft het recht om een